44 786 81 49 fundacja@nu-med.pl Pn. - Pt: 8.00-16.00

6. Pomoc seniorom TCUS

Projekt został zrealizowany. Był realizowany w okresie od 21 maja 2018r. do 29 maja 2021r.

Poniżej znajdują się informacje archiwalne dotyczące projektu.

 

Fundacja NU-MED jest Partnerem w Projekcie pod nazwą: „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” nr RPLD.09.02.01-10-C002/17 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne
i zdrowotne.

 

Celem projektu jest rozwój usług medyczno-opiekuńczych oraz poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonych usług na terenie powiatu tomaszowskiego. W ramach projektu realizowane usługi przyczyniające się do zwiększenia samodzielności osób niesamodzielnych lub zależnych, jak również działania przyczyniające się do poprawy dostępności jak i jakości usług społecznych, w tym:

 • Opieka całodzienna w Domu Dziennego Pobytu
 • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze
 • Usługi asystenckie
 • Wsparcie dla opiekunów faktycznych i rodzin osób niesamodzielnych
 • Kluby Seniora
 • Wsparcie społeczne
 • Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
 • Porady prawne i psychologiczne
 • Wsparcie Bezpieczny Senior
 • Praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych

Główne planowane efekty to:

 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 66
 • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 29
 • Liczba godzin zajęć dla osób z otoczenia osób niesamodzielnych objętych wsparciem w projekcie – 780 osób
 • Liczba osób, które skorzystały z wypożyczalni sprzętu w projekcie – 85 osób
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie – 32 osoby
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 876 osób
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 74 osoby
 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych – 75

Dofinansowanie projektu z UE: 3 940 218,34 zł

Łączna wartość projektu: 4 635 550,99 zł

Projekt realizowany w okresie od 1 maja 2018 r. do 29 maja 2021 r.

REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu prowadzona jest od maja 2018 roku.
Chęć udziału w projekcie należy zgłaszać osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
pod adresem:
ul. Cekanowska 5
97 – 200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 726 67 44

lub w Biurze projektu
ul. Św. Antoniego 55
tel. 690 428 134

lub w siedzibie Fundacji NU-MED, ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Skip to content